NAISMAILERIPROJEKTI 2004 – 2005

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Mikkola, Jussi; Keränen, Tapani; Kykyri, Jouni; Nummela, Ari; Salonen, Matti; Vänttinen, Sirpa;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2007
 • Page count: 26
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Keywords: maileri, naisjuoksija, taloudellisuus, askel, suorituskyky
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-08-2
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Keskimatkojen juoksijan on omattava riittävä aerobinen kapasiteetti, tehokas anaerobinen kapasiteetti sekä suorituskykyinen hermo-lihasjärjestelmä, jotta juoksijalla on nopeusreserviä suhteessa kilpailuvauhteihinsa. Lisäksi taloudellinen juoksija pystyy säästämään voimiaan loppukiritaisteluihin. Projektin tarkoituksena oli kartoittaa edellä mainittuja lajisuoritukseen ja askeleeseen vaikuttavia tekijöitä SUL:n valmennusryhmiin kuuluvilta naismailereilla ja seurata miten nämä tekijät muuttuvat 2 - 3 vuoden jakson aikana. Askelmuuttujien avulla pyrittiin myös selvittämään miten kilpailun aikainen väsyminen vaikuttaa juoksun taloudellisuuteen. Lisäksi pyrittiin löytämään valmennuksellisia keinoja edellä mainittujen tekijöiden kehittämiseen ja sitä kautta parantamaan lajisuoritusta. Varsinaisesti tämä projekti toteutettiin vuosina 2004 - 2005, mutta jo vuonna 2003 tehtiin osittain samalla juoksijaryhmällä samankaltaisia mittauksia ja myös näitä mittaustuloksia käsitellään tässä raportissa. Urheilijat testattiin projektin aikana noin puolen vuoden välein keväisin ja syksyisin. Kaikki testit tehtiin Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa Jyväskylässä. Testit olivat yksipäiväiset ja vuonna 2004 testit sisälsivät askelmuuttuja- ja nopeustestin, simuloidun 1000 m kisan ja aerobisen kapasiteetin testin juoksumatolla. Vuonna 2005 aerobisen kapasiteetin testi jätettiin pois ja sen tilalle otettiin alaraajojen voimantuottotehon testi sekä vartalovoimatestit. Vuoden 2003 aikana oli jo käytössä 1000 m:n simuloitu kisa. Tämän lisäksi mailereilta testattiin juoksun taloudellisuutta 3 x 1000 m:n tasotestillä ja anaerobista suorituskykyä maksimaalisella anaerobisella juoksutestillä (MART). Tässä projektissa havaittiin, että naisjuoksijoiden lajinomaisessa hermolihasjärjestelmän suorituskyvyssä on heikkouksia, mikä näkyi mm. alhaisena maksiminopeutena (reservi kilpailuvauhteihin liian pieni). Lajivoima-ominaisuuksien heikkoudet näkyivät myös kilpailuvauhtisen juoksun askelmuuttujissa verrattuna maailman huippujuoksijoihin eli juoksijoidemme askelpituudet olivat kilpailuvauhdeissa lyhyemmät kuin huippujuoksijoilla. Tämä johtui todennäköisesti heikommasta voimantuotosta askelkontaktin aikana, joka johti lyhyeen lentoaikaan ja sitä kautta myös lyhyeen askelpituuteen. Simuloidun kilpailun aikana juoksijoiden nopeus, askelpituus ja askeltiheys muuttuivat väsymisen takia. Urheilijat, joiden askelmuuttujissa ei tapahtunut suuria muutoksia, säilyttivät juoksunopeutensa parhaiten. Väsymisen seurauksena askelkontakti hidastui, mikä oli seurausta voimantuoton hidastumisesta ja huippuvoimien myöhästymisestä. Näiden seurauksena suorituskyky laski. Projektin korrelaatioanalyysit 1000 m:n juoksusuorituskykyyn vahvistivat osaltaan Paavolaisen (1999) teoriaa siitä, että hermolihasjärjestelmän voimantuotto-ominaisuuksilla on tärkeä merkitys keskimatkoilla aerobisen ja anaerobisen kapasiteetin lisäksi. Vaikka tässä projektissa painotettiinkin hermo-lihasjärjestelmän merkitystä keskimatkoilla, niin on muistettava aerobisten perusominaisuuksien (aerobinen ja anaerobinen kynnysvauhti), aerobisen ja anaerobisen kapasiteetin sekä huoltoharjoittelun tärkeys. Mailerin harjoittelussa on siis löydettävä tasapaino aineenvaihdunnallisten ja hermo-lihasjärjestelmän ominaisuuksien kehittämisen ohjelmoinnissa.

>> [ next ] Kuormittumisen ja palautumisen seurantajärjestelmän kehittäminen lento- ja jalkapallossa