Siirry sisältöön
Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Valmentajakysely 2019 – päätoimiset valmentajat

VALMENTAJAKYSELY 2019 – PÄÄTOIMISET VALMENTAJAT

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Blomqvist, Minna; Mononen, Kaisu; Hämäläinen, Kirsi;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2020
 • Page count: 32
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-7290-18-7
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Vuonna 2019 toteutetun valmentajakyselyn tavoitteena oli muodostaa nykykuva suomalaisesta valmentajakunnasta, kuvata valmentajien toimintaa ja toimintaympäristöä sekä tuottaa uutta tietoa ja lisätä ymmärrystä valmentajien kehityspoluista, motiiveista, arvoista ja asenteista. Hanketta ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus. Hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista on vastannut KIHU. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat toimineet Suomen olympiakomitea, Suomen paralympiakomitea ja Suomen valmentajat ry, Suomen ammattivalmentajat, Suomen urheilun eettinen keskus sekä lajiliitot. Yhteistyökumppaneiden päätehtävinä ovat olleet osallistuminen kyselyn sisällön suunnitteluun sekä aineiston keruuseen. Vuoden 2019 valmentajakyselyn lähtökohtana oli tavoittaa mahdollisimman laajasti eri lajeissa ja tasoilla toimivia valmentajia. Kyselyaineisto kerättiin käyttäen Webropol kyselytyökalua kesä-elokuussa 2019. Kyselyyn vastaaminen tapahtui avoimen linkin kautta anonyymisti. Avoin vastauslinkki sähköiseen suomenkieliseen kyselylomakkeeseen toimitettiin 27.5.2019 hankkeen yhteistyökumppaneille, jotka tämän jälkeen välittivät vastauslinkkiä omille jäsenilleen suoraan sähköpostilla tai hyödyntämällä jäsenistölle lähetettävää uutiskirjettä. Vastauslinkki kyselyyn oli lisäksi saatavilla useiden yhteistyökumppaneiden nettisivuilla ja sitä jaettiin myös sosiaalisen median kanavissa. Elokuun loppuun mennessä kyselyyn palautui yhteensä 2765 vastausta, joista 2612 toimi valmentajana ja 153 oli keskeyttänyt tai lopettanut valmentamisen. Tämän raportin tulokset perustuvat päätoimisten valmentajien vastauksiin (n=490), jotka edustivat yhteensä 50 eri lajia. Päätoimisella valmentajalla tarkoitetaan tässä raportissa valmentajaa, joka kyselyn tekohetkellä valmensi osa-aikaisesti yli 20 tuntia viikossa tai toimi täysipäiväisesti valmentajana. Tulokset raportoidaan ensin koko vastaajajoukon osalta ja sen jälkeen sukupuolen, toiminnan perusteen valmentajakokemuksen tai valmennettavien iän/ tason mukaan mikäli erot ovat merkitseviä. Aineiston kuvauksessa käytettiin tunnuslukuina prosenttiosuuksia ja keskilukuja. Tilastollisina menetelminä käytettiin riippumattomien muuttujien t-testiä, yksisuuntaista varianssianalyysiä ja ²-testiä. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla ja työtyytyväisyyttä ja työstä palautumista selitettiin lineaarisen regressioanalyysin avulla. Suomessa arvioitiin Valmentaminen ammattina Suomessa -selvityksessä olevan vuonna 2016 noin 1600 ammattivalmentajaa. Vaikka ammattivalmentajien määrä olisi vuoteen 2019 mennessä kasvanut muutamalla sadalla valmentajalla, kattaa nyt käsillä oleva otos tästäkin perusjoukosta noin neljäsosan ja näin sen voidaan olettaa kuvaavan melko hyvin päätoimisten valmentajien perusjoukkoa Suomessa. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin hyvä huomioida, että yleensä tämän tapaisiin kyselyihin vastaavat henkilöt saattavat jo lähtökohtaisesti olla keskimääräistä enemmän kiinnostuneita oman toimintansa ja itsensä kehittämisestä.

<< [ previous ] SUJUUKO ARKI? Nuorten kokemuksia urheiluyläkoulusta

>> [ next ] Selvitys valtion valmennus- ja harjoitteluapurahoista urheilijoille 1995–2020