Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Väestökysely huippu-urheilun vaikutuksista ja seuraamisesta

VÄESTÖKYSELY HUIPPU-URHEILUN VAIKUTUKSISTA JA SEURAAMISESTA

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Mäkinen, Jarmo;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2017
 • Page count: 24
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-92-1
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Tässä raportissa esitellään Suomea koskevia tuloksia kansainvälisestä kyselytutkimuksesta, joka on toteutettu yhdenmukaisena Suomen ohella, Iso-Britanniassa, Belgiassa, Japanissa, Australiassa ja Hollannissa. Tämä ei ole tutkimuksen lopullinen, kansainvälistä vertailua sisältävä raportti. Kansainvälinen raportti julkaistaan vuoden 2018 aikana. Kaikkia marraskuussa 2016 tehdyn kyselyn tuloksia ei ole kuitenkaan mielekästä jättää niin myöhään ajankohtaan julkaistavaksi, koska niillä voi olla annettavaa huippu-urheilun ulkoisen arviointia (Lipponen 2017) seuraaviin keskusteluihin. Suomen tuloksista tuodaan esille ensinnäkin kansalaisten mielipiteet huippu-urheilun myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista. Toiseksi tarkastellaan miten he suhtautuvat huippu-urheilijoihin esikuvina. Näitä kahta ensimmäistä aihetta tarkastellaan raportissa syvällisemmin kuin kahta jälkimmäistä. Kolmanneksi kysytään missä lajeissa he haluavat nähdä suomalaisten menestyvän. Neljänneksi analysoidaan kuinka usein ja millaisten medioiden välityksellä he seuraavat urheilua. Kansainvälisen tutkimuksen tausta on niin sanotussa maksuhalukkuus/’willingness to pay’ -tutkimuksessa, jossa vastaajilta kysytään summaa, jonka he olisivat valmiita henkilökohtaisesti maksamaan jostain tuotteesta tai palvelusta. Nämä rahamääräiset tulokset jätetään tämän raportin ulkopuolelle, koska ne voisivat poiketa lopullisesta raportista menetelmän haastavuudesta ja monivaiheisuudesta johtuen. Tutkimusta johtaa Hiroaki Funahashi Tokion Waseda-yliopistosta. Tutkimuksen toteutuksesta Suomessa vastaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU. Kyselyn tekijäksi valittiin kilpailutuksen perusteella Taloustutkimus Oy, jonka paneeliin aineisto perustuu. Sen kohteena ovat 18–69 -vuotiaat suomalaiset iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan painotettuina. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 690 henkilöä. Tämän raportin jakaumia koskevissa esityksissä on käytetty painokertoimia, jotka korottavat vastaustiedot koko perusjoukon eli väestön tasolle.

<< [ previous ] Väestön luottamus Olympiakomiteaan

>> [ next ] MOTORINEN KOORDINAATIO JA FYYSINEN AKTIIVISUUS 10-VUOTIAILLA LAPSILLA