Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Väestön luottamus olympiakomiteaan

VÄESTÖN LUOTTAMUS OLYMPIAKOMITEAAN

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Mäkinen, Jarmo; Lämsä, Jari;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2017
 • Page count: 33
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-91-4
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Tämä raportti pohjautuu kyselyyn, jossa tarkasteltiin väestön luottamusta Suomen Olympiakomiteaan. Kyselyssä selvitettiin myös huippu-urheilun muutosprosessin ja muiden viime vuosien tapahtumien vaikutusta koettuun luottamukseen. Lisäksi vastaajilta kysyttiin mielipiteitä valtion ja Olympiakomitean välisestä työnjaosta huippu-urheilussa. Edelleen kysely toteutettiin osana laajempaa kansainvälistä tutkimusta, jonka aiheena ovat kansalaisten halukkuus rahoittaa huippu-urheilua ja arvokisamitalien tavoittelua sekä heidän huippu-urheilun arvostukseen liittyvät asenteensa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut tutkimusta. Kansainvälisen tutkijaryhmän yhteinen raportti ilmestyy vuonna 2018. Osa Suomea koskevan kyselyn tuloksista julkaistaan kesäkuussa 2017. Myös tässä raportissa on hyödynnetty kansainvälisen tutkimuksen kysymyksiä taustamuuttujina. Molemmat tutkimukset nojaavat samaan marraskuussa 2016 tehtyyn kyselyyn eli niissä on samat vastaajat. Kuvio 1 selventää näitä kahta toisiinsa liittyvää tutkimusta. Molempien tutkimusten kokonaistoteutuksesta on vastannut KIHU. Kyselyn tekijäksi valittiin kilpailutuksen perusteella Taloustutkimus Oy, jonka paneelin aineisto perustuu. Kyselyyn vastasi 1 690 henkilöä. Vastaajina olivat 18-69 -vuotiaat aikuiset. Menetelmänä oli ositettu otanta ikäryhmän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan väestöä edustavasti valittuna. Tämän raportin tilastollisissa analyyseissa on käytetty painokertoimia, jotka korottavat vastaustiedot koko perusjoukon eli väestön tasolle. Raportti etenee siten, että johdannon jälkeen esitellään kyselyn taustateoria, joka on Tostin (2011) integratiivinen legitimaatioteoria. Tätä sekä väitteiden sisältöjä ja operationalisointia käsitellään suhteellisen laajasti. Lukija voi kuitenkin halutessaan siirtyä suoraan niitä seuraavaan tuloksia esittelevään lukuun. Johtopäätöksissä keskitytään analysoimaan ja kiteyttämään kyselyn päätuloksia. Lopuksi tuloksia tarkastellaan vielä huippu-urheilun sisäisen ja ulkoisen arvioinnin kehikossa. Huippu-urheilu on ollut vuoden 2016 puolivälistä lähtien useiden kyselyjen aiheena ja arviointien kohteena. Ensimmäisessä vaiheessa käynnistyi sisäinen arviointi. Siinä huippu-urheiluverkostolle eli urheilijoille ja henkilöstölle tehtiin kyselyt 2010-luvun alussa käynnistyneestä huippu-urheilun muutosprosessista, sen tavoitteista ja saavutetuista tuloksista. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU vastasi kyselyiden raportoinnista (Mäkinen et al 2016) ja arvioinnin toteuttamisesta (Lämsä et al 2016). Toisessa vaiheessa käynnistyi Valtion liikuntaneuvoston toimeksiannosta huippu-urheilun ulkoinen arviointi. Tässäkin arviointi painottui huippu-urheilun strategisen kokonaiskuvaan sekä muutostyön tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Suomen Olympiakomitea ja opetus- ja kulttuuriministeriö olivat arvioinnin kohteena olevia avaintoimijoita. Arviointityön toteutti Arvo-liiton toimitusjohtaja Kimmo J Lipponen (emt. 2017). Ulkoisessa arvioinnissa tuotiin esille myös päätulokset väestön Olympiakomiteaa kohtaan tuntemasta luottamuksesta. Tulokset saatiin marraskuussa 2016 toteutetusta kyselystä ja ne annettiin arviointityön tekijälle sisäisenä tiedonantona vuoden 2017 alussa. Tässä raportissa analysoidaan tuloksia perusteellisemmin.

<< [ previous ] Valmentaminen ammattina Suomessa 2016

>> [ next ] Väestökysely huippu-urheilun vaikutuksista ja seuraamisesta