Siirry sisältöön
Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Liikuntajärjestöjen arvioinnin kehittäminen ja lajiliittokysely

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN JA LAJILIITTOKYSELY

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Jarmo Mäkinen, Jari Lämsä, Outi Aarresola, Janita Frantsi, Tuomas Vihinen, Kaarlo Laine, Kati Lehtonen & Aija Saari ;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2015
 • Page count: 46
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-77-8
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Written in cooperation with these organizations: Likes-tutkimuskeskus
 • Abstract: Raportissa esitetään opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittaman kehittämishankkeen ja siihen liittyneen lajiliitoille suunnatun kyselyn (Liite 1) tulokset. Vuonna 2014 toteutettu kehittämishanke koski liikunnan kansalaistoiminnan arviointia, mikä tarkoittaa liikuntajärjestöjen ja seurojen toiminnan sekä niiden piirissä tapahtuvan urheilun ja liikunnan arviointia. Kehittämishankkeeseen liittyvä kysely koski lajiliittojen toimintaa, tavoitteita sekä mittareita. Kysely tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtion liikuntaneuvoston aloitteesta. Kehittämishankkeentausta on teemoissa, jotka on nostettu esiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtion liikuntaneuvoston (VLN) raporteissa vuonna 2011 ja 2013 (Valtion liikuntaneuvosto 2011, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Valtion liikuntaneuvosto 2013). Vuonna 2011 julkaistussa raportissa hahmotellaan arviointijärjestelmää, jonka avulla VLN voisi toteuttaa liikuntapolitiikkaa koskevaa arviointitehtäväänsä. Raportissa tarkastellaan strategisia päämääriä sekä odotettuja tuloksia ja niiden vaikutuksia kaikkiaan seitsemällä tavoitealueella. Kehittämishankkeen näkökulmasta raportin keskeinen anti on yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten valtion intervention ajatellaan vaikuttavan kaikilla näillä tavoitealueilla. Vuoden 2011 raportin ansio olikin tämän arviointilogiikan (ohjelmateoreettinen) kuvaus. Valtion liikuntaneuvoston vuoden 2013 raportissa käsitellään muun muassa tietotuotantoa liikuntapoliittisen päätöksenteon näkökulmasta. Raportissa tuodaan ansiokkaasti esiin puutteita siinä tietopohjassa, johon arviointilogiikan toteutumisen pitäisi nojautua. Valtion liikuntapolitiikassa voidaan nähdä haasteita siis sekä arviointikäytäntöjen omaksumisessa että tietopohjan kehittämisessä. Yleinen, arvioinnin merkitystä painottava hallintokulttuurin muutos edellyttää, että myös valtion liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutukset tulevat aiempaa tarkempaan seurantaan. Tähän on reagoitu korostamalla tiedolla johtamisen strategista merkitystä liikuntahallinnossa (Opetusministeriö 2006). Sen avulla ministeriön rahoittamia tutkimuksia on suunnattu tukemaan entistä selkeämmin tiedolla johtamista ja päätöksentekoa (Opetusministeriö 2009). Niiden myötä onkin havaittu aiemman hankemaailman synnyttämän tietopohjan pirstaleisuus, koordinoimattomuus, lyhytjänteisyys, päällekkäisyys ja yhteistyön puute sekä tulosten hajaannus ja leviämättömyys (Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Valtion liikuntaneuvosto 2013, 154). Liikuntajärjestöjen arvioinnin kehittämishankkeessa kartoitetaan ja jäsennetään arvioinnin tarpeita liikunnan kansalaistoiminnassa, lisätään alueella toimivien tahojen välistä yhteistyötä ja käynnistetään tietopohjaa systematisoivia osahankkeita. Ennen kaikkea hankkeessa on haluttu edistää liikuntajärjestöjen seurannan ja arvioinnin toimeenpanoa käytännössä. Kehittämishanketta on viety eteenpäin lähinnä tutkijoista koostuvassa arviointiryhmässä, johon kuuluvat Outi Aarresalo (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU), Kaarlo Laine (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES), Kati Lehtonen (LIKES), Jari Lämsä (KIHU), Jarmo Mäkinen (KIHU) ja Aija Saari (Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry). Hankkeen vastuuorganisaatio on ollut KIHU ja vastuuhenkilönä on toiminut Jarmo Mäkinen.

<< [ previous ] KUINKA HITAITA URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä

>> [ next ] Urheilijan polun huippuvaihe: menestykseen vaikuttavat tekijät sekä tutkimus-, kehittämisja asiantuntijatoiminnan painopisteet 2013-2018