Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Taitoluisteluharjoittelun kuormittavuuden seuranta

TAITOLUISTELUHARJOITTELUN KUORMITTAVUUDEN SEURANTA

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Vesterinen, Ville; Hynynen, Esa; Nummela, Ari; Sipari, Tommi;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2013
 • Page count: 36
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Keywords: harjoittelu, fyysinen kuormitus, psyykkinen suoritusvire, kuormituksen seuranta
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-66-2
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Taitoluistelu on taitolaji, joka vaatii monipuolisia ominaisuuksia ja siten suurta harjoittelumäärää. Suuren harjoittelumäärän vuoksi harjoittelun kuormittavuuden arviointi on tärkeä tekijä huipputaitoluistelijoiden harjoittelussa, jotta voidaan ennakoida ja ehkäistä liiallista kuormittumista. Tähän asti harjoittelun kuormittavuuden arviointi taitoluistelussa on perustunut urheilijoiden omaan tuntemukseen ja valmentajien kokemukseen, sillä siihen sopivia menetelmiä ei ole aikaisemmin tutkittu. Tämän projektin tarkoituksena oli selvittää taitoluistelun kilpailusuoritusten fysiologisia vaatimuksia ja kuormittavuutta sekä erilaisten kuormittavuuden seurantamenetelmien soveltuvuutta taitoluisteluharjoitteluun. Kilpailusuoritusmittaukset tehtiin 2010 Jyväskylässä, jossa mitattiin sekä fysiologisia että psyykkisiä vasteita lyhyt- ja vapaaohjelmasuoritusten yhteydessä. Kaudella 2010–2011 harjoittelun kuormittavuuden seurantamittauksia suoritti 12 maajoukkuetaitoluistelijaa neljän seurantajakson aikana (yksi viikon leiri ja kolme 3 viikon seurantajaksoa). Jaksojen aikana harjoittelun kuormittavuutta seurattiin päivittäin harjoitusten aikana ja levossa erilaisilla fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta kuvaavilla menetelmillä. Kaudelle 2011–2012 valittiin toimivimmat kuormituksen seurantamenetelmät (yösykevaihteluseuranta, submaksimaalinen sukkulajuoksutesti) ensimmäisen kauden havaintojen pohjalta. Kuormitusseurantaan osallistui 23 maajoukkueluistelijaa, joita seurattiin keskimäärin 5,5 viikon ajan. Fysiologisten vasteiden perusteella lyhyt- ja vapaaohjelmasuoritusten aikana intensiteetti on korkea. Vapaaohjelman pidempi kesto selittänee hieman suuremman kuormittumisen verrattuna lyhytohjelmaan. Ohjelmien kestot ovat kuitenkin sen verran lyhyitä, että kokonaiskuormitus ei ole erityisen suurta ja palautuminen suorituksista on melko nopeaa. Harjoittelumäärän vähentyessä ja tehon noustessa yösykevaihteluun perustuva palautumisen indeksi ja submaksimaalisen sukkulajuoksun palautussyke nousivat ryhmätasolla harjoituskaudelta kilpailukaudelle. Molemmat muuttujat olivat yhteydessä subjektiiviseen palautuneisuustuntemuksen muutokseen. Havaintojen perusteella näyttää siltä, että kyseiset muuttujat toimivat taitoluisteluharjoittelun kuormituksen seurannassa. Yksilötasolla havaittiin eri luistelijoilla vaihtelevia yhteyksiä sekä psyykkisen suoritusvireen, palautumisen indeksin että suorituksen aikaisten fysiologisten vasteiden välillä. Taitoluisteluharjoittelun kuormituksen seurantaa on siis mahdollisuus toteuttaa eri menetelmin. Kaikki menetelmät vaativat kuitenkin säännöllisyyden, eli yhden mittauksen perusteella ei kuormitustilaa pysty määrittämään. Tämän takia kuormitusseurantamittausten tulisi olla rutiininomainen tapa valmennuksessa riippumatta siitä, mitä seurantamenetelmää käyttää.

<< [ previous ] Käsipallon lajianalyysi

>> [ next ] Urheilijalähtöinen tukipalvelutoiminta 2011–2012