Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Ulkoisen palautteen merkitys ampumasuorituksen harjoittelussa

ULKOISEN PALAUTTEEN MERKITYS AMPUMASUORITUKSEN HARJOITTELUSSA

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Konttinen, Niilo; Mononen, Kaisu; Ruiz, Montse; Pihlaja, Tuomo;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2011
 • Page count: 27
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Keywords: ampumaharjoittelu, ulkoinen palaute, tulospalaute, äänipalaute, psykomotorinen
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-43-3
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Tutkimushankkeessa selvitettiin tehostetun näkö- ja äänipalautteen vaikutusta oppimisprosessiin ampumasuorituksen harjoittelussa. Tutkimus toteutettiin KIHUn ja puolustusvoimien yhteistyönä vuosina 2000–2009 ja koehenkilöinä toimi kaikkiaan 218 varusmiestä ja 32 kadettia. Tutkimushanke koostui viidestä eri osatutkimuksesta, joissa kaikissa käytettiin optoelektronista ammunnanharjoittelulaitteistoa tavanomaisen ampumaradalla tapahtuvan kovapanosammunnan sijasta. Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa uutta kokeellista tutkimustietoa suorituksesta annettavan ulkoisen palautteen merkityksestä monimutkaisen taitosuorituksen oppimisessa. Puolustusvoimien äkökulmasta tavoitteena oli tuottaa tutkimustietoa ampumakoulutuksen kehittämistä varten. Tutkimuksissa käytetyt ääni- ja näköpalautteet osoittautuivat tehokkaiksi ja niiden avulla saavutettiin parempia tuloksia kuin perinteisen palautteettoman ampumaharjoittelun avulla. Tulosten perusteella on selvää, että tehostetuilla palautemuodoilla olisi mahdollista tukea myös puolustusvoimien ampumakoulutusta. Lähes kaikissa tutkimuksissa havaittiin positiivinen yhteys palautteen määrän ja tuloskehityksen välillä. Puolustusvoimien kannalta tärkeä havainto on, että jo varsin vähäisellä omatoimisen harjoittelun lisäyksellä voidaan saavuttaa merkittävä parannus varusmiesten ampumataidossa. Osatutkimusten harjoitusjaksojen kokonaiskesto oli vain 5-6 tuntia ja ammuttujen laukausten määrä koehenkilöä kohti noin 450. Tutkimuksessa käytetyillä optoelektronisilla laitteistoilla omatoiminenkin harjoittelu voidaan suorittaa turvallisesti. Kovapanosammuntoihin verrattuna etuina ovat myös alhaiset kustannukset ja vähäiset ympäristövaikutukset. Varusmiehet ja kadetit olivat hyvin motivoituneita osallistumaan tutkimuksiin. Valtaosa heistä arvioi harjoittelun parantaneen ampumataitoa. Harjoittelun ei myöskään koettu haitanneen varusmiespalvelusta; valtaosa vastaajista arvioi tutkimukseen osallistumisen päinvastoin tuoneen jopa lisää mielekkyyttä palvelukseen.

<< [ previous ] Urheiluvammojen esiintyminen ja niiden hoito nuorisourheilussa

>> [ next ] Tavoitteena laadukas maratonkoulu