FORTUM TUTOR -OHJELMAN ARVIOINTI

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Nieminen, Maarit;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2011
 • Page count: 60
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Keywords: tutorointi, valmentajat
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-39-6
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Tutorilla tarkoitetaan yleensä henkilöä, joka auttaa oppijaa hankkimaan itsenäisessä opiskelussa tarvittavia taitoja ja strategioita. Organisoidussa koulutuksessa tutorointi on asiantuntijoiden suunnitelmallista, määrätietoista ja joustavaa toimintaa, jolla tavoitellaan ohjattavien oppijoiden saavuttavan oppimistavoitteensa entistä itsenäisemmin työskennellen. Fortum Tutor -ohjelmassa tutoroinnilla tarkoitetaan valmentajien innostamista, kouluttamista sekä henkilökohtaista tukea valmentamisessa. Tutoria voidaan pitää valmentajan henkilökohtaisena sparraajana, ”lempeänä peräänkatsojana”. Suomen Palloliitto ja Fortum käynnistivät keväällä 2009 Fortum Tutor -ohjelman. Ohjelman tarkoituksena on auttaa ja tukea alle 12-vuotiaiden jalkapalloilijoiden aloittelevia valmentajia. Fortum Tutor -ohjelman toiminnassa keskeisellä sijalla on valmentajan ja tutorin välinen, yleensä harjoituksissa tapahtuva, kanssakäyminen. Tutor vierailee joukkueen harjoituksissa ja antaa valmentajalle kehitys- ja parannusehdotuksia, jotta valmentajien taidot paranisivat ja sitä kautta lapsille saataisiin laadukkaampia harjoituksia. Tässä arvioinnissa selvitettiin valmentajien, tutoreiden ja seuratoimijoiden kokemuksia ohjelmasta sekä kuvattiin ohjelman toimintaa ja tarkasteltiin sen tavoitteiden toteutumista. Arviointia varten haastateltiin kymmenen valmentajaa kuudesta seurasta sekä toteutettiin ohjelmassa mukana oleville tutoreille ja seurojen yhteyshenkilöille kysely. Haastattelut tehtiin puolistrukturoituina lomakehaastatteluina ja ne kestivät 20–40 minuuttia. Yhtä lukuun ottamatta haastattelut toteutettiin puhelimitse. Haastateltaviksi valittiin sekä miehiä että naisia, ohjelmassa toista vuotta mukana olevia ja valmennustaustaltaan hieman erilaisia valmentajia. Haastattelut litteroitiin ja vastaukset teemoiteltiin analysointia varten. Tutoreiden kysely toteutettiin strukturoituna lomakekyselynä, johon vastasi 77 % ohjelmaan osallistuvista tutoreista. Myös kysely seuratoimijoille toteutettiin strukturoituna kyselynä ja siihen vastasi 67 % ohjelmaan osallistuvien seurojen yhteyshenkilöistä. Raportin perusteella sekä valmentajien, tutoreiden että seuratoimijoiden suhtautuminen Fortum Tutor -ohjelman toimintaan oli pääosin positiivinen. Valmentajat kokivat saaneensa hyötyjä niin harjoitustapahtuman kehittämiseen kuin itseluottamusta omaan toimintaan valmentajana. Tärkeimpänä asiana valmentajat pitivät tutoreilta saatua henkistä tukea. Tutoreiden näkemysten mukaan ohjelma toimii jo tällaisenaan hyvin, eikä vaadi suuria muutoksia tulevaisuudessa. Seuratoimijoiden mielestä tutorointia tulisi tulevaisuudessakin suunnata mahdollisimman laajalle valmentajajoukolle. Arvioinnin pohjalta Fortum Tutor -ohjelman kehittämisessä tärkeitä kysymyksiä ovat muun muassa ohjelman tavoitteet tulevaisuudessa, tutorointiin osallistuvien valmentajien ja seurojen sitouttaminen toimintaan sekä tutoroinnin kohdistaminen sitä tarvitseviin ja haluaviin valmentajiin. Yksittäisen valmentajan kannalta tutorointia pitäisi vielä enemmän pystyä räätälöimään valmentajan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

<< [ previous ] Kohti kestävää huippu-urheilumenestystä: Lajiliittojen huippu-urheilujärjestelmien kehitysprosessin arviointi

>> [ next ] Urheiluvammojen esiintyminen ja niiden hoito nuorisourheilussa