Siirry sisältöön
Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Vok-hankkeen vaikuttavuus: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010

VOK-HANKKEEN VAIKUTTAVUUS: VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTI 2010

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Aarresola, Outi;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2010
 • Page count: 74
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Keywords: arviointi, vaikuttavuus, valmentajakoulutus, ohjaajakoulutus
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-35-8
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Kansallinen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke (VOK-hanke) on Nuoren Suomen, Olympiakomitean, Suomen Liikunta ja Urheilun, Kuntoliikuntaliiton ja Suomen Valmentajien yhteishanke. Se ajoittuu vuosille 2005–2010. Hankkeen tarkoituksena on kehittää lajiliittojen tasojen 1–3 koulutusta. Hanketta ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä hankkeen taustatahot. Tässä raportissa arvioidaan VOK-hankkeen vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden arvioinnissa selvitetään, mitkä ovat hankkeen vaikutukset ja miten ne ovat syntyneet. Tarkoituksena on siten kuvata syy-seuraussuhteita. Arvioinnin viitekehyksenä toimii hankkeen toimintalogiikka, joka on teoreettinen kuvaus hankkeen toiminnasta. Arvioinnin aineisto koostuu koulutustoimijoiden kyselystä, koulutusvastaavien ja toiminnanjohtajien haastatteluista, erilaisista hankkeen dokumenteista, havainnoinnista sekä katsauksesta koulutuksen tunnuslukuihin. Työ ajoittuu ajalle syyskuu 2009–lokakuu 2010. VOK-hankkeen tärkeimmät vaikuttimet lajiliittojen koulutuksen kehitystyössä ovat olleet lajiliittohankkeiden tukeminen, VOK-perusteiden luominen ja koulutuksen kehittämisverkoston synnyttäminen. Lajiliittohankkeilla tuettiin erityisesti lajiliittojen tarpeista lähtevää kehitystyötä, mutta valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen yhtenäistämisessä se ei ole ollut tehokas. Hanketuki on lisännyt merkittävästi lajiliittojen talous- ja osin myös henkilöresursseja. Näiden vaikutusten pysyvyys on kuitenkin heikko. VOK-perusteet on asiantuntijavoimin luotu koulutussuunnittelijan työkalu. Sen pedagoginen ote on edesauttanut laadukkaan koulutuksen suunnittelua. Samalla se on väline lajiliittojen koulutuksen yhdenmukaisuuden kehittämiseen. Työkalu ei ole kuitenkaan vielä optimaalisesti koulutuskentän käytössä. VOK-perusteiden jalkauttaminen ja jatkokehitys ovat olennaisia tekijöitä koko hankkeen vaikuttavuuden rakentumisessa. Koulutuksen kehittämisverkoston synnyttämistä puolestaan voidaan pitää hankkeen ansiona ja onnistumisena. Tulevaisuuden työssä tulee kiinnittää huomiota verkoston konkreettisempaan hyödyntämiseen, jotta hyvät käytänteet voisivat levitä tehokkaammin. VOK-hankkeen toimenpiteet ovat olleet tarkoituksenmukaisia. Joitakin jo aiemmin koulutuskentällä tunnistettuja haasteita on kuitenkin jäänyt ratkomatta. Koulutustarjonta on pirstaleista, eikä selkää työnjakoa toimijoiden kesken ole. Koulutuksen laadunvarmistukseen ei ole vielä löydetty toimintamallia. Osallistujamäärien kasvattamisessa työ on vielä kesken. Yhteisessä kouluttajakoulutuksessa on otettu ensi askeleet, mutta tärkeydessään se vaatii vielä suurempia ponnisteluita. Kehitysnäkyminä tulevaisuudessa ovat kohderyhmälähtöisyyden ja ammatti- sekä harrastekouluttautumisen yhteensovittamisen haasteet.

<< [ previous ] Huippu-urheilun rahoitus ja rakenne Itävallassa

>> [ next ] Pikaluistelun ja modifioidun jalkaprässitestin voimantuotto ja lihasaktiivisuudet