Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Kilpa- ja huippu-urheilun t&k -toiminta suomessa

KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K -TOIMINTA SUOMESSA

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Haarma, Maarit; Lämsä, Jari; Viitasalo, Jukka; Paajanen, Minna;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2010
 • Page count: 102
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-22-8
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU päivitti strategiansa vuoden 2008 aikana. Prosessin aikana nousi esiin tarve valtakunnallisen tutkimus- ja kehittämisohjelman rakentamiseksi alalle. KIHUn hallitus esitti, että opetusministeriö käynnistäisi prosessin, jonka lopputuloksena Suomeen syntyy kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämisohjelma. Opetusministeriö antoi kesäkuussa 2009 KIHUlle tehtävän laatia selvitys suomalaisen huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K -toiminnan) tilasta. Selvitys on osa opetusministeriön asettaman huippu-urheilun strategiatyöryhmän työtä. (Opetusministeriö 2009.) Kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvät T&K -toiminnan kartoitus kattoi maamme yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, urheiluopistoissa ja liikuntalääketieteenkeskuksissa sekä tutkimus- ja kehityskeskuksissa (KIHU, Snowpolis, Verve, Seinäjoen teknologiakeskus) tehtävän T&K -toiminnan. Kartoitus aloitettiin internet-hakuina ja täydennettiin haastatteluilla. Selvityksen alussa määriteltiin varsin väljästi kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystoimintaa. Valinta oli tietoinen, vaikka sen tiedettiin aiheuttavan haasteita aineiston keräämiselle. Toisaalta tärkeää oli saada esiin seikka, että kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta ymmärretään eri tavalla eri yksiköissä. Tärkeää olisikin luoda yhtenäisempi määritelmä kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminnalle. Lopputuloksena oli, että liikuntatieteellistä tutkimusta tehdään Suomessa runsaasti, mutta kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvä T&K -toiminta on varsin vähäistä ja se on levittäytynyt laajasti ympäri Suomea. Muutamista tutkimuskeskittymistä huolimatta T&K -toiminta on kansallisesti vailla selkeää koordinointia ja lepää yksittäisten henkilöiden ja heidän omien intressiensä varassa. Toisena merkittävänä puutteena voidaan pitää rahoitusta. Liikuntatieteelliseen T&K -toimintaan suunnataan rahoitusta, mutta kilpa- ja huippuurheilun osuus on melko pieni ja rahoituksen saaminen on haastavaa. Haasteista huolimatta monet haastatelluista näkivät tulevaisuudessa kilpa- ja huippu-urheilun T&K - toiminnan osana yksiköiden työtä. Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminnan ongelmana ei ole tutkimustiedon puute tai laatu. Tutkimustietoa ei sen sijaan usein tuoteta kilpa- ja huippu-urheilun lähtökohdista ja lisäksi tutkimustyötä tekevien ja kehitystyöhön keskittyvien yksiköiden välinen etäisyys on usein suuri ja tutkimuksen ja kehitystyön tekijöiden välinen vuorovaikutus saattaa olla vähäistä.

<< [ previous ] Mies- ja poikalentopalloilijoiden hyppysyötön biomekaaninen analyysi

>> [ next ] Miesten lentopallon lajianalyysi kolmella eri tasolla