Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Valmentajien mentorointi -projektin vaikutusten arviointi

VALMENTAJIEN MENTOROINTI -PROJEKTIN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Aarresola, Outi;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2008
 • Page count: 33
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Keywords: mentorointi, valmentajat, ammatillinen kehitys, vertaistuki
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-14-3
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Mentoroinnilla tarkoitetaan vuorovaikutussuhdetta, jossa kokenut mentori ohjaa ja auttaa kokemattomampaa aktoria kehittymään sekä työ- että henkilökohtaisessa elämässä. Mentoroinnissa toimitaan aktorin tavoitteiden suuntaisesti, mutta myös organisaatio hyötyy hiljaisen tiedon siirtymisestä vanhemmilta nuorille. Mentorointi on Suomessa yleistymässä toisaalta eläköitymisen myötä mutta myös opiskelijatyössä. Suomen Valmentajat ry käynnisti Valmentajien mentorointi -projektin vuonna 2006. Projektin tarkoituksena on valmentajan työssä kehittyminen ja elämäntilanteen helpottaminen. Toiminta on tarkoitettu muutosta ja kehittymistä hakeville valmentajille, joiden ammattitaso voi olla hyvin vaihteleva. Valmentajista muodostetaan mentorointiryhmiä, jotka toimivat yhden vuoden ajan kokoontuen 8–10 kertaa. Tässä arvioinnissa keskitytään mentorointitoiminnan vaikutusten arviointiin valmentajan näkökulmasta. Arvioinnin lähtökohta on, että valmentajien itsensä hyödyksi nimeämillä asioilla on positiivinen merkitys valmentajien kehittymisen kannalta. Arviointia varten haastateltiin yhdeksää valmentajaa neljästä eri mentorointiryhmästä. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina, jotka olivat kestoltaan 30–50 minuuttia. Puolet haastatteluista tehtiin puhelinhaastatteluina. Haastateltaviksi valittiin sekä koneita että verraten kokemattomia valmentajia, miehiä ja naisia sekä yksilö- ja joukkuelajien valmentajia. Haastattelut litteroitiin ja vastaukset teemoiteltiin tulosten analyysia varten. Arvioinnin tulosten mukaan valmentajat kokivat mentoroinnilla olleen monia erilaisia hyötyjä. Valmentajien näkemykset laajentuivat keskusteluissa mentorin ja muiden valmentajien kanssa. Valmentajat saivat sekä konkreettisia vinkkejä valmennukseen ja omaan ajankäyttönsä että ratkaisumalleja ristiriitatilanteiden hoitamiseksi. Valmentajien itsereflektointitaidot kehitttyivät. Henkisinä hyötyinä ilmeni muun muassa vertaistuen saaminen, kun valmentajat kuulivat muiden kohtaavan samankaltaisia ongelmia. Lisäksi joillakin valmentajilla itsevarmuus ja itsetuntemus lisääntyivät. Osalla mentorointi lisäsi motivaatiota itsensä kehittämiseen tai valmentajan työn tekemiseen. Moni valmentaja koki voimaantuneensa jollakin tasolla mentoroinnin seurauksena. Valmentajien mentorointi -projekti sai valmentajilta lähes ainoastaan positiivista palautetta. Arvioinnin pohjalta valmentajien mentorointitoiminnan kehittämisessä ratkaisevia kysymyksiä ovat muun muassa toiminnan tavoitteet tulevaisuudessa, mentorointiryhmien kokoonpano sekä mentoroinnin sisällön suunnittelu ja eriyttäminen erilaisten valmentajien tarpeisiin.

>> [ next ] Intervalliharjoittelun kuormitusseuranta