Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Tähtiseura-ohjelman arviointi: sisällöiltään osuva, samalla vaativa laatuohjelma

TÄHTISEURA-OHJELMAN ARVIOINTI: SISÄLLÖILTÄÄN OSUVA, SAMALLA VAATIVA LAATUOHJELMA

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Pusa, Sanna; Aarresola, Outi; Vihinen, Tuomas;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2020
 • Page count: 76
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-7290-14-9
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Tässä raportissa käsitellään Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelman starttivaiheen arviointia. Tähtiseura-ohjelma on kaikille suomalaisille urheiluseuroille tarkoitettu laatuohjelma, joka tarjoaa tukea ja apuvälineitä seuran toiminnan kehitykseen ja laadun parantamiseen. Ohjelma on aloittanut toimintansa virallisesti vuonna 2018. Starttivaiheen arviointi on toteutettu kehittävän arvioinnin periaatteella, jossa pyritään tunnistamaan arvioitavan kohteen vahvuudet, onnistumiset ja kehittämiskohteet. Tähtiseura-ohjelmassa seurat voivat kehittää toimintaansa kolmella eri osa-alueella: lasten ja nuorten, aikuisten, sekä huippu-urheilun seuratoiminnan osa-alueella. Tähtiseura-ohjelman sisällöt on tarkoitettu kaikkien seurojen käyttöön. Seuratoiminnan malli kuvaa erityisesti seuran toiminnan kokonaisuutta, arvontuottoa jäsenille ja muille osallisille sekä toiminnan vaikuttavuutta. Tähtiseuran kehityspolku laadunkehittämisessä on kuvattu kolmivaiheisesti: 1. Innostuminen seuran kehittämisestä, 2. Seuran kehittäminen laatutekijöiden avulla ja auditointi, 3. Seuran jatkuva kehittäminen strategisella otteella. Tähtiseuran laatutekijät kuvaavat seuran laadun keskeisiä tekijöitä ja siten seuran onnistumisia tai tarvittavia kehittämiskohteita. Kaikille osa-alueille yhteiset laatutekijät jakautuvat neljään osioon: johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit. Kukin osio sisältää 1–3 teemaa, joiden alle varsinaiset laatutekijät sijoittuvat. Lisäksi seuroille on tarjolla monia työkaluja kehittämistyöhön, kuten valmiita palautekyselyjä. Tähtiseura-ohjelman verkkopalvelussa seura voi tehdä kehittämistyötä sähköisen alustan avulla ja käydä vuoropuhelua seurakehittäjän kanssa. Ohjelmaan osallistuvilla seuroilla on mahdollisuus auditointiin ja Tähtimerkkiin, joka on tunnus laadukkaasta seuratoiminnasta. Tähtiseura-ohjelmaa on kehitetty ohjelmatasolla tiettyjen periaatteiden pohjalta. Ensinnäkin ohjelmaa on valittu kehittää tietoperustaisesti, hyödyntäen parasta mahdollista saatavilla olevaa tietoa. Lisäksi ohjelman suunnittelussa ja kehityksessä on osallistettu eri sidosryhmiä aktiivisesti, erityisesti seurakehittäjien verkostoa. Kolmanneksi ohjelmaa on kehitetty erilaisten pilottien ja kokeilujen kautta, joista on saatu arvokasta oppia ja tietoa kehittämisen tueksi. Arvioinnin yhteydessä kerättiin tietoa ohjelman eri sidosryhmiltä. Ohjelmaan osallistuvilta lajiliitoilta ja aluejärjestöiltä kerättiin tietoa niiden tilanteesta ohjelman suhteen. Lajiliitoilta kerättiin myös niiden jäsenseurojen tiedot yhteistä seuratietokantaa varten. Lisäksi järjestöjen seurakehittäjiltä kysyttiin näkemyksiä ohjelmasta. Myös Tähtiseuroiksi auditoiduilta seuroilta kysyttiin kokemuksia ohjelmasta. Lisäksi Olympiakomitean seuratiimiä kuultiin ohjelmaan liittyen. Tähtiseura-ohjelmassa oli vuoden 2020 alussa mukana 525 Tähtiseuraa. Näillä seuroilla eri Tähtimerkkejä oli 602, joista ylivoimaisesti eniten oli lasten ja nuorten Tähtimerkkejä, 510 merkkiä. Aikuisten Tähtimerkkejä oli 74 ja huippu-urheilun 18. Sellaisia seuroja, joilla oli kaikki kolme eri Tähtimerkkiä, oli vuoden alussa neljä. Ohjelmassa oli mukana Tähtiseuroja yhteensä 42 eri lajiliitosta, ja kaikista 15 liikunnan aluejärjestöstä. Arvioinnin yhteydessä kerätty palaute Tähtiseura-ohjelmasta oli valtaosin myönteistä. Mikään ohjelman keskeisistä sisällöistä ei saanut merkittävästi kritiikkiä, joten sisältöjä voidaan pitää onnistuneina. Suurin osa kehittämisehdotuksista sekä seurakehittäjien että seurojen vastauksissa liittyivät ohjelman laatuvaatimusten nousuun ja niiden myötä ohjelman vaatimaan työmäärään sekä ohjelman viestintään ja markkinointiin. Tähtiseura-ohjelmaa ja Tähtiseura-statusta pitäisi vastaajien mukaan saada tehtyä houkuttelevammaksi, jotta seurat saataisiin motivoitua paremmin mukaan laatuohjelmaan ja tekemään kehittämistyötä.

<< [ previous ] Valmentajakysely 2019

>> [ next ] Kuormittavuustekijät, koettu stressi, työtyytyväisyys ja sosiaaliset tukiverkostot ammattilaisjääkiekkoilijan arjessa