Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus > Theses > University of applied sciences theses > Jääkiekkomaalivahtien lonkkavammat ja niiden ennaltaehkäisy

JÄÄKIEKKOMAALIVAHTIEN LONKKAVAMMAT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Löytynoja, Kaisa;
  • Publisher: Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus
  • Published: 2019
  • Page count: 47
  • Type: Theses, University of applied sciences theses
  • Research method: Literature review
  • Language: Finnish
  • Abstract: Jääkiekkomaalivahdit käyttävät pelatessaan hyvin erilaisia liikkeitä ja asentoja kuin kenttäpelaajat. Lonkkavammojen raportointi on lisääntynyt etenkin perhostorjuntatyyliä käyttävillä maalivahdeilla, ja tutkimukset osoittavat maalivahdeilla olevan suurempi riski lonkkavammoihin kenttäpelaajiin verrattuna. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää jääkiekkomaalivahtien tyypillisimmät lonkkavammat sekä niitä aiheuttavat tekijät. Tavoitteena oli esittää ennaltaehkäisevän harjoittelun perusteita sekä toimenpiteitä, joilla jääkiekkomaalivahtien lonkkavammoja voitaisiin ennaltaehkäistä. Opinnäytetyö toteutettiin narratiivisena kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, johon aineistoa haettiin kolmesta eri tietokannasta sekä kirjallisuudesta. Sisäänotto- ja poissulkukriteerien pohjalta valikoituneet tutkimukset analysoitiin käyttämällä laadullista sovellettua sisällönanalyysia ja teemoittelua. Tutkimukset osoittivat, että jääkiekkomaalivahdin liikkeissä lonkkanivelessä toistuu yhtäaikainen koukistus ja sisäkierto, ja etenkin sisäkierron osalta työskennellään lähellä liikelaajuuden maksimia. Yhtäaikainen koukistus ja sisäkierto yhdistetään yleisesti lonkan femoroacetabulaarisen pinteen eli FAI:n syntyyn, joka on tyypillisin lonkkavamma jääkiekkomaalivahdeilla. Tutkimusten perusteella on oletettavaa, että maalivahtipelin aiheuttama epänormaali kuormitus lonkan alueella stimuloi nuorilla maalivahdeilla luun kasvua lonkkanivelessä sellaisilla alueilla, joihin kuormitusta normaalisti ei kohdistu. Tämä saa nivelessä aikaan pinnetilan. Lonkan pinnetilasta kärsivillä henkilöillä on todettu heikkoutta tietyissä lonkkaa liikuttavissa lihasryhmissä ja lonkan heikko rotaatiokontrolli on yhdistetty lonkkakipuun ja lonkan patologisiin muutoksiin. Lonkkavammoja ennaltaehkäisevässä harjoittelussa tulee kiinnittää huomiota lonkan alueen tarkoituksenmukaiseen liikehallintaan.

<< [ previous ] Yläkouluikäisten urheilijoiden psyykkisen valmennuksen ABC

>> [ next ] Liikkuvuusharjoitteluopas kehitysvammaisille hypertonisille kestävyysjuoksijoille