UKK-institute > Research reports (peer-reviewed) > Doctoral dissertations > Adolescent sports injuries : frontal plane knee control as an injury risk factor and a screening tool

ADOLESCENT SPORTS INJURIES : FRONTAL PLANE KNEE CONTROL AS AN INJURY RISK FACTOR AND A SCREENING TOOL

 • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
 • Writer(s): Räisänen, Anu;
 • Publisher: UKK-institute
 • Published: 2018
 • Page count: 218
 • Type: Research reports (peer-reviewed), Doctoral dissertations
 • Please note that you may need separate access rights to read the linked website
 • Published in:
 • Research method: Experimental
 • Language: English
 • Abstract: Tämän väitöskirjan tarkoituksena oli selvittää frontaalitason polvenhallinnan roolia alaraajavammojen riskitekijänä nuorilla palloilulajien harrastajilla. Lisäksi tavoitteena oli selvittää voiko yhden jalan kyykky -testiä, analysoituna kaksiulotteisella videoanalyysillä, käyttää seulontatestinä tunnistamaan urheilijat, joilla on kohonnut riski saada alaraajavammoja tulevaisuudessa. Edelleen tavoitteena oli selvittää polvenhallinnassa ilmeneviä ikään ja sukupuoleen liittyviä eroja ja alaraajojen välisiä puolieroja. Ensimmäisessä vaiheessa, osatyössä I, selvitettiin liikuntavammojen yleisyyttä suomalaisilla nuorilla. Tulokset osoittavat, että nuorten liikuntavammat ovat merkittävä kansanterveysongelma: joka kolmas nuori oli loukkaantunut liikunnan parissa vähintään kerran edellisen vuoden aikana. Liikuntavammat olivat yleisimpiä urheiluseuraliikunnassa, jonka jälkeen vapaa-ajan liikunnassa ja koululiikunnassa. Frontaalitason polvenhallinnan visuaalista arviointia yhden jalan kyykky -testissä käytetään kliinisessä työssä polvenhallinnan arviointiin. Osatyössä II selvitettiin visuaalisen arvioinnin luotettavuutta sekä arviointikertojen että arvioitsijoiden välillä. Lisäksi tutkittiin visuaalisen arvioinnin ja kaksiulotteisella videoanalyysillä mitatun frontaalitason polvikulman korrelaatiota yhden jalan kyykky -testissä. Arviointikertojen välinen luotettavuus parani kolmen vuoden tutkimusjakson aikana. Arvioitsijoiden välinen luotettavuus aloittelijan ja kokeneen arvioitsijan välillä oli huono/kohtuullinen. Tulokset osoittavat, että visuaalista arviointia kolmiportaisella asteikolla voidaan käyttää havainnoimaan eroja frontaalitason polvenhallinnassa, mutta arvioinnin suorittajan riittävä kokemus on välttämätöntä luotettavien tulosten saamiseksi. Frontaalitason polvenhallintaa mahdollisena riskitekijänä tutkittiin nuorilla (keski-ikä 15,7 vuotta) salibandyn ja koripallon pelaajilla (osatyö III) ja 10–14-vuotiailla jalkapalloilijoilla (osatyö IV). Frontaalitason polvenhallintaa kuvattiin frontaalitason projektiokulmalla, joka mitattiin yhden jalan kyykky -testistä kaksiulotteista videoanalyysia käyttäen. Nuorilla salibandyn ja koripallon pelaajilla huono polvenhallinta oli yhteydessä vammoihin. Pelaajilla, joiden frontaalitason projektiokulma oli suuri, oli 2,7-kertainen todennäköisyys alaraajavammoihin ja 2,4-kertainen todennäköisyys nilkkavammoihin verrattuna pelaajiin, joilla projektikulma oli keskitasoa. Nuorilla jalkapalloilijoilla polvenhallinta ei ollut yhteydessä alaraajavammoihin. Yhden jalan kyykky -testin potentiaalia seuloa nuorista urheilijoista ne, joilla on kohonnut riski vammoihin, selvitettiin kolmannessa osatyössä. Testin huono sensitiivisyys ja spesifisyys osoittavat, että yhden jalan kyykky -testissä mitattu frontaalitason projektiokulma ei ole toimiva seulontatyökalu kohonneen loukkaantumisriskin tunnistamiseen. Osatöissä III ja IV selvitettiin ikään ja sukupuoleen liittyviä eroja polvenhallinnassa. Lisäksi tutkittiin alaraajojen välisiä puolieroja polvenhallinnassa. Tutkittaessa koko kohortteja, sukupuolten välillä ei ollut merkitseviä eroja frontaalitason projektiokulmassa. Salibandyn ja koripallon pelaajilla havaittiin, että vanhempien pelaajien (yli 15,7 vuotta) joukossa pojilla polvenhallinta oli parempaa kuin tytöillä. Ikään liittyviä eroja havaittiin 10–14-vuotiailla jalkapalloilijoilla: vanhemmilla pelaajilla oli parempi polvenhallinta. Salibandyn ja koripallon pelaajilla havaittiin, että vanhemmilla pojilla (>15,7 vuotta) polvenhallinta oli parempi kuin nuoremmilla. Tytöillä ei havaittu ikään liittyviä eroja salibandyn ja koripallon pelaajilla. Dominoivan ja ei-dominoivan jalan välillä havaittiin merkitseviä eroja nuorilla jalkapalloilijoilla: polvenhallinta oli parempaa ei-dominoivalla jalalla. Puolieroja dominoivan ja ei-dominoivan jalan välillä ei havaittu salibandyn ja koripallon pelaajilla, mutta pojilla oikean jalan polvenhallinta oli huonompaa kuin vasemman. Tämä väitöskirja tuo esille, kuinka tärkeää on panostaa liikuntavammojen ehkäisyyn, jotta vammojen aiheuttamaa kuormaa kansanterveydelle Suomessa voidaan vähentää. Lisäksi tulokset osoittavat, että riittävä frontaalitason polvenhallinta on tärkeää nuorille palloilijoille vammariskin pienentämiseksi. Yhden jalan kyykky -testi on toimiva työkalu polvenhallinnan arviointiin ja tuloksen perusteella urheilijaa voidaan opastaa sopivien harjoitteiden käytössä polvenhallinnan parantamiseksi. Testitulos ei kuitenkaan ennusta, kuka tulee loukkaantumaan.

<< [ previous ] Musculoskeletal examination in young athletes and non-athletes: The Finnish Health Promoting Sports Club (FHPSC) Study (scientific article)

>> [ next ] Sport Concussion Assessment Tool: Interpreting day-of-injury scores in professional ice hockey players (scientific article)