Jyväskylän yliopiston terveystieteet > Seminar assignments > Nuorten yleisurheilun heittolajien harrastajien testi- ja kilpailutulosten välisiä yhteyksiä

NUORTEN YLEISURHEILUN HEITTOLAJIEN HARRASTAJIEN TESTI- JA KILPAILUTULOSTEN VÄLISIÄ YHTEYKSIÄ

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Krapi, Sonja;
  • Publisher: Jyväskylän yliopiston terveystieteet
  • Published: 2018
  • Page count: 55
  • Type: Seminar assignments
  • Research method: Literature review
  • Keywords: yleisurheilu, heittolajit, kilpailutulokset, testitulokset, antropometriset ominaisuudet,
  • Language: Finnish
  • Abstract: Johdanto. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 2002-2005 syntyneiden yleisurheilun heittolajien harrastajien kenttätesti- ja kilpailutulosten välisiä yhteyksiä. Tarkoituksena oli sel-vittää myös, onko urheilijan pituudella, painolla ja sylivälillä yhteyttä kenttätesti- ja kilpailutu-loksiin. Useiden tutkimusten perusteella urheilijan pituus, optimaalinen paino, oteleveys ja hy-vät kilpailutulokset ovat yhteydessä toisiinsa. Lajille sopivien antropometristen ominaisuuksien lisäksi heittäjän tulee olla nopea, vahva, tehokas, räjähtävä ja notkea. Menetelmät. Tutkimuksen koehenkilöt olivat 2002–2005 syntyneitä yleisurheilevia tyttöjä ja poikia. Tutkimukseen osallistui 45 urheilijaa, joista 30 oli tyttöjä ja 15 poikia. Urheilijat kerät-tiin Keski-Suomen piirileiriltä, Hämeen seudun piirileiriltä sekä Jyväskylän kenttäurheilijoista. Tutkimukseen kuuluvia kenttätestejä oli kymmenen ja niiden tulokset kerättiin talven 2017–18 aikana. Urheilijoilta kerättiin myös pituus, paino ja syliväli talven 2017–18 aikana. Koehenki-löiden kilpailutulokset kerättiin Tilastopaja-palvelusta ja kesäkaudelta 2017 huomioitiin kuu-lantyönnön, kiekonheiton, moukarinheiton ja keihäänheiton kilpailutulokset sekä hallikaudelta 2017–18 kuulantyönnön kilpailutulokset. Tutkimuksen aineiston tilastollisessa analyysissä käytettiin Microsoft Excel 2016 -ohjelmaa sekä IBM Statistics 24 -ohjelmaa. SPSS -ohjelman Spearmanin kaksisuuntaisen korrelaatiokertoimen avulla määritettiin yhteyksiä kilpailu- ja kenttätestitulosten, kilpailutulosten ja antropometristen ominaisuuksien sekä kenttätestitulosten ja antropometristen ominaisuuksien välille. Tulokset. Tutkimuksessa havaittiin, että suurimmassa osassa kilpailutuloksista ja kenttätestitu-loksista poikien tulokset olivat tyttöjä parempia. Testi- ja kilpailutulosten väliltä löytyi muuta-mia merkitseviä yhteyksiä. Esimerkiksi 2004–2005 syntyneiden tyttöjen kiekonheiton ja pään yli taakse kuulaheiton väliltä löytyi merkitsevyys (r=0,903, p=0,000). Tässä aineistossa kenttä-testeistä kuulanheittotestit (erityisesti pään yli taakse) ja lihaskuntotestit korreloivat eniten heit-tolajien kilpailutuloksiin. Kilpailu- ja kenttätestitulosten sekä urheilijan antropometristen omi-naisuuksien väliltä löytyi muutama merkitsevä korrelaatio esimerkiksi 2002–2003 syntyneiden tyttöjen kuulantyönnön ja kehon painon väliltä (r=0,767, p=0,016). Pohdinta ja johtopäätökset. Kenttätesti- ja kilpailutuloksissa oli hyvin suuria vaihteluja sa-man ikäryhmän ja sukupuolen sisällä, eikä aina parhaan kilpailutuloksen tehnyt urheilija ollut parhaan testituloksen tekijä. Tästä voidaan päätellä, että 13–16 -vuotiaana hyviä kilpailutulok-sia heittolajeissa voi tehdä hyvin erilaisella pohjalla tulevat urheilijat. Kuitenkin aikuisena heit-tolajeissa menestyminen vaatii tiettyjen ominaisuuksien äärimmäisen kovia tasoja, jonka vuoksi niiden harjoitteleminen ja kehittäminen olisi hyvä aloittaa riittävän nuorena. Tutkimus-tulosten ja aikaisempien tutkimusten pohjalta voitaisiin sanoa, että pään yli taakse kuulanheitto on hyvä kenttätesti yleisurheilun heittolajien harrastajille.