Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus > Theses > University of applied sciences theses > Lasten ja nuorten voimaharjoittelu kilpauinnissa: uinnissa käytettävät voimaharjoittelumenetelmät sekä nuoren kilpauimarin voimaharjoittelun periaatteet

LASTEN JA NUORTEN VOIMAHARJOITTELU KILPAUINNISSA: UINNISSA KÄYTETTÄVÄT VOIMAHARJOITTELUMENETELMÄT SEKÄ NUOREN KILPAUIMARIN VOIMAHARJOITTELUN PERIAATTEET

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Franicevic, Marko;
  • Publisher: Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus
  • Published: 2016
  • Page count: 70
  • Type: Theses, University of applied sciences theses
  • Research method: Experimental
  • Keywords: uinti, kilpauinti, lapsi, nuori, voimaharjoittelu
  • Language: Finnish
  • Abstract: Uinti on suosittu harrastus lasten ja nuorten keskuudessa, ja siihen liittyy oleellisena osana kilpauinti. Uimarin harjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti vedessä, jossa voidaan suorittaa sydän- ja verenkiertoelimistön harjoittelua, uinnin tekniikkaharjoittelua sekä voimaharjoittelua. Kuivan maan harjoittelulla (Dry-land exercise) tarkoitetaan muualla kuin vedessä tapahtuvaa harjoittelua, esimerkiksi kuntosaliharjoittelua. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää uinnissa yleisesti käytettyjä voimaharjoittelumenetelmiä niin vedessä kuin kuivalla maalla ja näiden pohjalta luoda harjoitusohjelma kuivan maan harjoitteluun kotkalaiselle uimaseuralle. Harjoitusohjelma oli yksi osa Terve Urheilija -projektia, johon uimaseura osallistui. Opinnäytetyöprojekti toteutettiin vuosina 2014–2015, jonka aikana uimareille (N=9) suoritettiin sydän- ja verenkiertoelimistön sekä lihaskunnon testaukset. Nämä sisälsivät puristusvoiman, yläraajojen dynaamisen voimantuoton, selän ojentajien isometrisen voimantuoton ja alaraajojen nopeusvoiman mittaukset sekä epäsuoran maksimaalisen hapenottokyvyn mittauksen pyöräergometritestillä. Mittaukset suoritettiin kaksi kertaa: ennen voimaharjoittelujaksoa sekä voimaharjoittelujakson jälkeen. Opinnäytetyön tarkoituksen oli tutkia, miten vuoden ajan suoritettu voimaharjoittelu vaikuttaa koehenkilöiden maksimaaliseen hapenottokykyyn sekä lihasvoimaan. Näiden pohjalta oli tarkoitus pohtia, minkälaista harjoittelua lasten ja nuorten kilpauimarien tulisi toteuttaa. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että vuoden kestävä voimaharjoittelu paransi koehenkilöiden tuloksia kaikilla testatuilla osa-alueilla. Tilastollisesti merkitsevästi tulokset nousivat puristusvoimassa (p=0,008), yläraajan dynaamisessa toistotestissä (p=0,012), selän staattisessa pidossa (p=0,012) p:n ollessa <0,05. Tilastollisesti merkitsevää muutosta ei tapahtunut alaraajojen nopeusvoiman tuotossa kevennyshypyssä (p=0,796), staattisessa hypyssä (p=0,931) maksimaalisessa hapenottokyvyssä (p=0,260) tai pyöräilytehossa suhteutettuna painoon (p=0,231). Näiden tulosten pohjalta voidaan todeta, että lapsille ja nuorille kilpauimareille toteutetulla ohjatulla voimaharjoittelulla pystytään saavuttamaan positiivisia vasteita tietyillä osa-alueilla. Jatkossa tämän tutkimuksen tulosten perusteella voitaisiin selvittää, millä tavalla toteutettu harjoittelu olisi optimaalisinta lihaksen hermostollisen voiman lisäämiselle nuorella kilpauimarilla. Lisäksi ympärivuotisen harjoitusohjelman hyötyjen tarkasteleminen mahdollistaisi kausisuunnitelmien ja kilpailuiden huomioimisen, jolloin voimaharjoittelua voitaisiin keskittää paremmin niin, että suorituskyky olisi optimaalisimmillaan juuri kilpailuiden aikaan.

<< [ previous ] Lumilautailun lajianalyysi

>> [ next ] Taekwon-Do ottelijan voimaharjoitteluopas