LUMILAUTAILUN LAJIANALYYSI

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Heino, Nita; Tuominen, Anna;
  • Publisher: Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus
  • Published: 2016
  • Page count: 67
  • Type: Theses, University of applied sciences theses
  • Research method: Literature review
  • Keywords:
  • Language: Finnish
  • Abstract: Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli muodostaa lumilautailua kuvaava lajianalyysi saatavilla olevan näyttöön perustuvan, tieteellisen tiedon pohjalta. Tarkoituksena oli kartoittaa lumilautailun olympialajeissa vaadittavia fysiologisia ominaisuuksia ja lajien urheilijoille asettamia biomekaanisia vaatimuksia. Tässä opinnäytetyössä tutkimusmetodiksi valittiin tutkiva kehittämistyö, joka koostui Suomen kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen lajianalyysiohjeistuksesta, kirjallisuudesta, manuaalisesta tiedonhausta sekä systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta. Alkuperäistutkimusten haku kohdistettiin seuraaviin tietokantoihin: PubMed (Medline), ProQuest Central sekä SportDiscus. Lajianalyysiin valikoitui lopulta yhteensä 8 alkuperäistutkimusta systemaattisten hakujen tuloksena. Kaikkien eri tiedonhakuvaiheiden tulokset analysoitiin kuvailevaa synteesiä käyttäen, ja lopullisista tuloksista koottiin lumilautailun lajianalyysi. Eniten tutkimustietoa löydettiin lumilautailun alppilajien ja lumilautacrossin fysiologisista vaatimuksista sekä näiden ominaisuuksien merkityksestä kyseisissä lajeissa menestymiseen. Tutkittaessa biomekaniikkaa eniten tutkimustietoa löydettiin nilkkaniveleen kohdistuvista voimista, voiman momenteista sekä nivelkulmista lumilautailun aikana. Tutkimusten perusteella voidaan todeta etenkin voimantuotto-ominaisuuksien sekä anaerobisen energiantuottojärjestelmän olevan merkityksellisiä ominaisuuksia lumilautailun alppilajeissa sekä lumilautacrossissa, kun taas lumilautailun freestyle-lajeissa menestymisessä näyttäisivät korostuvan taidolliset ominaisuudet. Lumilautailussa laskijaan voidaan todeta kohdistuvan suuria voimia sekä voiman momentteja etenkin hyppyjen alastuloissa sekä leikkaavissa käännöksissä. Lisäksi lumilautailussa nivelrakenteet altistuvat epätavallisille asennoille sekä liikesuunnille, mikä saattaa kasvattaa vammariskiä kilpatason lumilautailussa huomattavasti.

<< [ previous ] Systemaattinen kirjallisuuskatsaus lasten ja nuorten voimaharjoittelusta

>> [ next ] Lasten ja nuorten voimaharjoittelu kilpauinnissa: Uinnissa käytettävät voimaharjoittelumenetelmät sekä nuoren kilpauimarin voimaharjoittelun periaatteet