Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus > Theses > University of applied sciences theses > Systemaattinen kirjallisuuskatsaus lasten ja nuorten voimaharjoittelusta

SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS LASTEN JA NUORTEN VOIMAHARJOITTELUSTA

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Aalto, Sami; Veija, Janne;
  • Publisher: Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus
  • Published: 2016
  • Page count: 114
  • Type: Theses, University of applied sciences theses
  • Research method: Literature review
  • Keywords: lapsi, nuori, voimaharjoittelu, vaikutus, pysyvyys, harjoitettavuus
  • Language: Finnish
  • Abstract: Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lasten ja nuorten voimaharjoittelun tämänhetkistä tutkimustietoa. Tarkoitus oli selvittää, mitä vaikutuksia voimaharjoittelulla on sekä mikä on voimaharjoittelun pysyvyys ja harjoitettavuus lapsilla ja nuorilla. Tutkimusmenetelmänä käytettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta. Alkuperäistutkimusten haku kohdistettiin seuraaviin tietokantoihin: Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, ProQuest ja SportsDiscus. Tähän opinnäytetyöhön valikoitui mukaan yhteensä 63 alkuperäistutkimusta. Hyväksytyt tutkimukset analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysiin valikoituneiden tutkimusten perusteella voidaan sanoa voimaharjoittelulla olevan monia eri vaikutuksia muun muassa luustoon, motoriseen suorituskykyyn, voimantuottoon ja erilaisiin urheilulajeihin. Näiden tutkimusten perusteella voidaan voimaharjoittelun todeta olevan turvallista lapsilla ja nuorilla, kun se on oikein toteutettua ja valvottua. Voimaharjoittelua suositellaan myös toteuttavan kaiken ikäisillä lapsilla, mutta harjoittelun vaativuus pitäisi progredioida kypsyyden ja taitojen sallimissa rajoissa. Voimaharjoittelussa pitäisi painottaa motoristen taitojen kehittämistä. Kovemman intensiteetin harjoitteita tulisi tehdä urheilijoilla, mutta tekniikka ei saisi kärsiä. Voimaharjoittelun tulisi olla jatkuvana osana harjoitusohjelmaa varsinkin nuoremmilla, joilla voiman pysyvyys on mahdollisesti heikompi.

<< [ previous ] Systemaattinen kirjallisuuskatsaus urheilumenestyksen ennustekijöiden mitattavuudesta nuorilla urheilijoilla

>> [ next ] Lumilautailun lajianalyysi