Siirry sisältöön
Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatus > Theses > Master’s theses > Tenniksen pelitilannehavainnointi simuloidussa lyöntitilanteessa

TENNIKSEN PELITILANNEHAVAINNOINTI SIMULOIDUSSA LYÖNTITILANTEESSA

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Mikkola, Tuomas;
  • Publisher: Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatus
  • Published: 2015
  • Page count: 78
  • Type: Theses, Master’s theses
  • Research method: Experimental
  • Keywords: tennis, havaintokognitiiviset taidot, silmä, ennakointitaito, päätöksenteko, eksperttiys, videoharjoittelu, silmänliiketutkimus
  • Language: Finnish
  • Abstract: Urheilussa ja liikuntataitojen oppimisessa havaintokognitiivisilla taidoilla on ratkaiseva merkitys onnistuneen suorituksen kannalta. Moni laji edellyttää tehokasta ennakointitai-toa, jolla säästetään aikaa ja autetaan varsinaista päätöksentekoa vastustajan toiminnan ennakoimisena sekä oman suorituksen helpottamisena. Useassa tutkimuksessa on pys-tytty osoittamaan videoharjoittelun hyödyllisyys ennakointitaidon kehittymisessä, mutta tätä ei ole riittävästi hyödynnetty valmennuksen tukena. Tämän tutkimuksen tarkoituk-sena oli selvittää videoharjoittelun vaikutusta koehenkilöiden ennakointitaitojen kehit-tymiseen tenniksessä. Lisäksi tarkoituksena oli verrata kahden erilaisen ohjaustavan te-hokkuutta ennakointitaitojen kehittymisessä. Tutkimukseen osallistui 35 fyysisesti aktiivista liikuntapedagogiikan opiskelijaa. Tut-kimus toteutettiin heidän kuusi viikkoa kestävän syventävän palloilun kurssinsa aikana. Koehenkilöt jaettiin neljään ryhmään, joista kolme oli varsinaisia koeryhmiä ja yksi oli kontrolliryhmä, joka osallistui vain alku- ja loppumittauksiin. Koeryhmistä kaksi osal-listui tenniskurssin kahden ensimmäisen viikon aikana 4 x 20 minuuttia kestävään en-nakointitaitoja kehittävään videoharjoitteluun, jossa annettiin ohjeistusta joko ohjatun oivaltamisen tai suoraohjauksen periaatteilla. Tutkimusaineisto kerättiin ASL silmänlii-kekameralla ja Dartfish-ohjelmalla. Aineiston tilastollinen analysointi suoritettiin IBM SPSS 19.0 ohjelmalla. Tutkimuksen tuloksissa etenkin videoharjoitteluun osallistuneiden ryhmien reaktioajat paranivat huomattavasti verrattuna muihin ryhmiin ja ero oli myös tilastollisesti merkit-sevä. Silmänliikeaineiston analysoinnissa havaittiin videoharjoitteluryhmillä tilastolli-sesti merkitsevää parannusta fiksaatioiden määrässä alku- ja loppumittauksen välillä. Sen sijaan muiden muuttujien kohdalla ei havaittu tilastollisia merkitsevyyksiä vaikka-kin muutokset mittausten välillä olivat merkittäviä niin keskiarvojen parantumisena kuin keskihajontojen pienentymisenä. Tämän tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan todeta, että videoharjoittelu vaikutti myön-teisesti etenkin reaktioajan parantumiseen. Sitä voidaan pitää tärkeänä tekijänä, koska ajan ”säästö” ennakointitaidossa sekä päätöksenteossa lisää pelaajan mahdollisuutta eh-tiä oikeaan paikkaan tekemään lajisuoritustaan. Tenniskurssi yksistään myös paransi re-aktioaikaa, mutta erot videoharjoitteluryhmiin jäivät vielä isoiksi. Sen sijaan tällä tutki-muksella ei pystytty osoittamaan, että ohjaustavoilla olisi keskenään ollut vaikutusta re-aktioajan tai muiden muuttujien kohdalla. Silmänliikeanalyysin kautta ei saatu eroja ryhmien välille, mutta tulokset rohkaisevat olettamaan, että ennakointitaitoa voidaan kehittää videoharjoittelulla sekä kohdennetulla ohjeistuksella. Tutkimus antoi kuitenkin viitteitä, että suoralla ohjeistuksella pystytään lyhyessä ajassa saavuttamaan parannusta ennakointitaidossa.

<< [ previous ] Naisampumaurheilijan julkisuuskuva : ampumaurheilun uutisointi ja Satu Mäkelä-Nummelan julkisuuskuva Helsingin Sanomissa ja Etelä-Suomen Sanomissa Pekingin 2008 ja Lontoon 2012 olympialaisten aikana.

>> [ next ] Athletes' health care services in the Finnish sports academies